De nieren

Als de diagnose van CHRONISCH TERMINAAL NIERFALEN wordt gesteld, roept dit heel wat vragen op. Voor mensen die een beroepsbezigheid uitoefenen, is blijven 'werken' hun grote zorg. "Zal ik kunnen blijven werken? " Is een vraag die steeds terugkomt. Vooral de aard van het werk en de evolutie van de ziekte zullen dit meebepalen. Omdat het voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend is om hun werk te behouden of om een nieuwe job te vinden, heeft de overheid een aantal maatregelen ontwikkeld die de tewerkstelling in de privé-sector wil ondersteunen en stimuleren.

1/ C.A.O. 26
Omdat de tewerkstelling van een persoon met een handicap in het gewone arbeidscircuit moeilijkheden met zich kan meebrengen wanneer de gehandicapte werknemer het normale rendement niet kan bereiken, werd in de Nationale Arbeidsraad CAO 26 afgesloten.
Deze CAO stelt dat de een in een normaal arbeidsregime tewerkgestelde persoon met een handicap hetzelfde minimum- of referteloon moeten ontvangen als een valide werknemer. Dit gebeurt door aan de werkgever, die een gehandicapte werknemer in dienst heeft of in dienst neemt, een vergoeding toe te staan voor het eventuele rendementsverlies.

Belangrijkste bepalingen van dit besluit
- De persoon moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds en een beslissing hebben die voorziet in de plaatsing in een normaal arbeidsregime.
- Er wordt nagekeken welk percentage van het loon door de werkgever wordt ten laste genomen (minimum 50%).
- De machtiging is geldig voor één jaar maar kan worden verlengd. Als het jaar bijna om is, zal het Vlaams Fonds de werkgever verwittigen. De werkgever moet daarop een nieuwe aanvraag indienen.
- De werkgever betaalt het normaal loon volledig aan de werknemer; hij ontvangt de financiële tegemoetkoming van het Vlaams Fonds.
- De werkgever moet zich situeren in de privé-sector.

2/ De Vlaamse inschakelingspremie (V.I.P.)
De werkgever die een persoon met een handicap in dienst heeft of in dienst neemt, kan voor deze tewerkstelling een inschakelingspremie verkrijgen van het Vlaams Fonds.
Belangrijkste bepalingen
- Deze maatregel is eveneens van toepassing voor werknemers en werkgevers in de privé-sector.
- Zoals bij CAO 26 moet men ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds en een toelating hebben tot het gebruik van 'Bijstand inzake werk: opleiding en werk op de open arbeidsmarkt'.
- De toekenning van de inschakelingspremie is niet beperkt in tijd. De toekenning blijft lopen tot het einde van de tewerkstelling.
- De aanvraag wordt administratief afgehandeld met de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. Formulieren worden op eenvoudig verzoek toegestuurd. Hier komt er geen sociale inspectie aan te pas.
- Deze premie bedraagt 30% van het referteloon. Dit is het minimumregelingsloon vastgesteld door het paritair comité vermeerderd met de patronale sociale zekerheidsbijdragen hierop en verminderd met eventuele tussenkomsten uit hoofde van bestaande federale of regionale tewerkstellingsprogramma's. Indien de onderneming niet tot een paritair comité behoort of indien het paritair comité niet werkt, wordt voor de samenstelling van het referteloon het minimumloon gebruikt zoals vastgelegd in de ondernemings-CAO.
- De werkgever betaalt het eigenlijke loon volledig aan de werknemer. Het Vlaams Fonds keert de inschakelingspremie uit aan de werkgever.

De VIP en CAO 26 zijn niet cumuleerbaar.

3/ Arbeidstrajectbegeleiding (ATB)
Mensen met terminaal chronisch nierfalen die werkloos worden en op zoek zijn naar een nieuwe job hebben op de arbeidsmarkt zeker geen streepje voor, integendeel. Daarom kan het aangewezen zijn om contact op te nemen met een arbeidstrajectbegeleidingsdienst (ATB). Zij kunnen een belangrijke steun betekenen in de zoektocht.
De ATB-werkwijze bestaat er in de werkzoekende via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het traject wordt op maat van de werkzoekende uitgestippeld, rekening houdend met de individuele beperkingen en mogelijkheden: samen uitmaken welke de mogelijkheden en kansen zijn van de werkzoekende, een opleiding volgen, hulp geven bij het solliciteren, begeleiden bij de start van de tewerkstelling. Kortom samen met de persoon met een handicap leggen zij een traject af.
Naast de individuele begeleiding heeft de ATB-dienst ook de opdracht om werkgevers te sensibiliseren, te begeleiden en te informeren over de tewerkstelling van personen met een handicap.
De begeleiding door de ATB-dienst is voor een persoon met een handicap volledig kosteloos.
Er zijn in Vlaanderen vijf ATB-diensten erkend door het Vlaams Fonds. Info http://www.vlafo.be

4/ Progressieve werkhervatting
Als men na een periode van ziekte het werk terug wil hervatten, kan het zijn dat men aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van 'toegelaten arbeid'. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan je progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijg men naast het loon van de werkgever ook een aanvullende uitkering van het ziekenfonds.
Om in dit systeem te stappen moet je minstens 1 dag ziek zijn en het akkoord hebben van de medisch adviseur van je ziekenfonds (en van de werkgever). Hoelang men van deze regeling gebruik kan maken en in welke verhouding (vb. halve dag werken, halve dag thuis, 3/4 werken, ... ) hangt af van de medisch adviseur.
Voordeel voor de werkgever is dat je vanaf de eerste dag ziekte terugvalt op het ziekenfonds en de werkgever bij een volgende ziekteperiode geen gewaarborgd maandloon meer moet uitbetalen.
De uitbetaling van het ziekenfonds laat steeds minstens 1 maand op zich wachten. Zij moeten eerst weten welk loon je gedurende de voorbije maand ontvangen hebt. Op basis daarvan wordt dan de uitkering berekend.

:: Heeft u recht op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap ::

De tegemoetkomingen aan personen met een handicap van ouder dan 21 jaar zijn vergoedingen ten laste van de Federale Staat die er naar streven het inkomen van de persoon met een handicap, die omwille van zijn handicap niet in staat is een voldoende inkomen te verwerven of die daardoor bijkomende kosten heeft, te vervangen of aan te vullen.
Deze uitkeringen worden onder bepaalde voorwaarden toegekend (medische erkenning, inkomsten, leeftijd, verblijfplaats in België,...).

Er zijn drie soorten tegemoetkomingen naar gelang de leeftijd:
1/ Ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
- De inkomensvervangende tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon, die omwille van zijn handicap, zijn verdienvermogen verminderd ziet met tenminste twee derden van wat een normale persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
- De integratietegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap, die omwille van zijn vermindering van zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft om zich in het sociale leven te integreren.

Beide tegemoetkomingen zijn cumuleerbaar en worden afzonderlijk geëvalueerd. Het is best denkbaar dat een persoon wiens mogelijkheden om een inkomen te verwerven niet of slechts beperkt aangetast zijn toch grote moeilijkheden ondervindt op het vlak van zelfredzaamheid en omgekeerd.

2/ Ouder dan 65 jaar:
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een handicap die omwille van zijn vermindering van zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft om zich te integreren in het sociale leven.

Bent u jonger dan 65 jaar en ouder dan 21 jaar?
Bent u ouder dan 65 jaar?
Wanneer, waar en hoe moet u uw aanvraag indienen?
Welke zijn de te vervullen voorwaarden?
Hoe werd de beslissing genomen en welke zijn de beroepsmogelijkheden?
Hoe gebeurt de betaling?
Kan uw recht worden herzien?
Wat gebeurt er als u ten onrechte tegemoetkomingen hebt ontvangen?
Wat gebeurt er bij het overlijden van de gerechtigde?

::Bent u jonger dan 65 jaar en ouder dan 21 jaar?
- Heeft u recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming?
De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) kan u toegekend worden indien uit het medisch onderzoek blijkt dat uw fysieke of psychische toestand uw verdienvermogen verminderd heeft met minstens twee derden in vergelijking met wat een valide persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. 

Bedragen van de tegemoetkomingen op  01.10.2004 zonder aftrek van inkomsten

Categorieën

Jaarbedrag

Maandbedrag

U behoort tot de categorie C

U vormt een huishouden (u leeft samen met een persoon die geen bloed of aanverwant is in de 1ste, 2de of 3e graad, of u heeft minstens één kind ten laste)

9.720,98 EUR

810,08 EUR

U behoort tot de categorie B

U woont alleen; of u behoort niet tot categorie C en u bent gedurende minstens 3 maanden dag en nacht opgenomen  in een instelling

7.290,74 EUR

607,56 EUR

U behoort tot de categorie A

U behoort noch tot de categorie C, noch tot de categorie B

4.860,49 EUR

405,04 EUR

- Heeft u recht op de integratietegemoetkoming?
De integratietegemoetkoming (IT) kan u toegekend worden indien het medisch onderzoek uw gebrek aan of uw vermindering van zelfredzaamheid heeft vastgesteld.
Om de categorie te bepalen wordt er rekening gehouden met uw graad van zelfredzaamheid in functie van een aantal medisch-sociale criteria ( de mogelijkheid om u te verplaatsen, uw voedsel te nuttigen of te bereiden, uw persoonlijke hygiëne te verzekeren en u aan te kleden, uw huishouden te doen, te leven zonder toezicht, sociale contacten te hebben).

Bedragen van de tegemoetkomingen op 01.10.2004 zonder aftrek van de inkomsten

Categorieën

Jaarbedrag

Maandbedrag

Categorie 1:      7 tot 8 punten

961,23 EUR

80,10 EUR

Categorie 2: 9 tot 11 punten

3.275,50 EUR

272,95 EUR

Categorie 3:  12 tot 14 punten

5.233,84 EUR

436,15 EUR

Categorie 4: 15 tot 16 punten

7.625,05 EUR

635,42 EUR

Categorie 5: 17 tot 18 punten

8.650,14 EUR

720,85 EUR

terug naar samenvatting

:: Bent u ouder dan 65 jaar?
Heeft u recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden?
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB) kan u toegekend worden indien het medisch onderzoek uw gebrek aan of uw vermindering van zelfredzaamheid heeft vastgesteld.

Om de categorie te bepalen wordt er rekening gehouden met uw graad van zelfredzaamheid ten opzichte van een reeks van medisch-sociale criteria (mogelijkheid om u te verplaatsen, voedsel te nuttigen of te bereiden, uw persoonlijke hygiëne te verzekeren en u aan te kleden, te leven zonder toezicht en van sociale contacten te hebben.

Bedragen van de tegemoetkomingen op 01.10.2004 zonder aftrek van de inkomsten

Categorieën

Jaarbedrag

Maandbedrag

Categorie 1:    7 en 8 punten 

821,43 EUR

68,45 EUR

Categorie 2:    9 tot 11 punten

3.135,58 EUR

261,30 EUR

Categorie 3:  12 tot 14 punten

3.812,36 EUR

317,70 EUR

Categorie 4:  15 en 16 punten

4.488,94 EUR

374,08 EUR

Categorie 5:  17 en 18 punten

5.514,03 EUR

459,50 EUR

terug naar samenvatting

::Wanneer, waar en hoe moet u uw aanvraag indienen?
Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT) kunt u uw aanvraag ten vroegste de eerste dag van de maand waarop u de leeftijd van 20 jaar bereikt en ten laatste de dag vóór uw 65e verjaardag indienen. Uw recht treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op uw 21e verjaardag, behalve in specifieke uitzonderingsgevallen.
Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kan u uw aanvraag indienen ten vroegste op de dag van uw 65e verjaardag.
Uw aanvraag dient te worden ingediend bij de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister.

Welke formulieren dient u in te vullen en welke documenten moet u bij uw aanvraag voegen?
Vanaf 1 juli 2004 moet alleen de officiële aanvraag volledig ingevuld en ondertekend worden (het formulier 1) bij de gemeentelijke administratie.
De aanvraag moet door de gemeentelijke administratie ingeschreven worden in het aanvraagregister, dat u eveneens moet ondertekenen.
De gemeentelijke administratie zal de aanvraag binnen de 5 dagen terugsturen naar de Directie-generaal Personen met een handicap, vergezeld van een uittreksel van de samenstelling van uw gezin.

Vanaf het moment dat de Directie-generaal Personen met een handicap uw aanvraag geregistreerd heeft, zal u een ontvangstbewijs toegestuurd worden waarop uw dossiernummer vermeld wordt. De andere formulieren inzake uw eventuele inkomsten, alsook een medische vragenlijst worden gelijktijdig met het ontvangstbewijs verstuurd. Het is dan aan u om deze formulieren te laten invullen en deze terug te bezorgen aan de Directie-generaal Personen met een handicap.

terug naar samenvatting

:: Welke zijn de te vervullen voorwaarden?
Welke zijn de leeftijdsvoorwaarden?
Vanaf de leeftijd van 21 jaar kan u recht hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming( IVT-IT). Indien u rechthebbende bent vóór de leeftijd van 65 jaar, blijft u dit recht genieten, tot een latere beslissing u een nieuw recht toekent ofwel voor wat betreft de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming, ofwel voor wat de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden betreft.

N.B. :
U bent gelijkgesteld aan een persoon van 21 jaar, indien u minder dan 21 jaar oud bent en indien u getrouwd bent of was; of dat u met de persoon waarmee u een gezin vormt een kind ten laste hebt; of dat uw handicap is ontstaan op het ogenblik dat u geen recht meer had op kinderbijslag.
De aanvraag moet ten laatste worden ingediend op de laatste dag voor uw 65e verjaardag.
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THB) kan u toegekend worden vanaf de leeftijd van 65 jaar, de aanvraag kan ten vroegste worden ingediend de eerste dag waarop u de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Welke zijn de nationaliteitsvoorwaarden?
· U moet Belg zijn;
· Of vluchteling;
· Of onderdaan, of partner van die onderdaan zijn, van een lidstaat van de Europese Unie;
· Of onderdaan van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en werknemer of zelfstandige zijn, echtgenoot of overlevende echtgenoot, kind, vader of moeder van een dergelijke werknemer en ten laste van deze laatste zijn;
· Of staatloze;
· Of tot de leeftijd van 21 jaar genoten te hebben van de verhoging van de kinderbijslag omwille van handicap;
· Of rechten kunnen laten gelden in het kader van de Europese Interim-overeenkomsten;
· Of onderdaan zijn van Algerije, Marokko en Tunesië en de hoedanigheid hebben van werknemer of zelfstandige, echtgenoot of overlevende echtgenoot, kind, vader of moeder van een dergelijke werknemer zijn en ten laste van deze laatste zijn.

Welke zijn de voorwaarden verbonden aan de verblijfplaats?
U moet in België wonen en er werkelijk verblijven op het moment van de aanvraag en gedurende de periode waarvoor de tegemoetkoming werd toegekend. De verblijven in het buitenland, van meer dan 90 dagen per kalenderjaar, al dan niet opeenvolgend, zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden en moeten steeds gemeld worden aan de dienst tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Welke zijn de medische voorwaarden?
Er wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. 
Dit gebeurt door een geneesheer van de medische dienst van de FOD Sociale Zekerheid of door een officieel erkend geneesheer of door een multidisciplinair team.
Indien het voor u fysiek of mentaal onmogelijk is om u te verplaatsen gebeurt het onderzoek thuis (medisch attest vereist).

Welke zijn de inkomensvoorwaarden?
Het bedrag van de tegemoetkomingen wordt verminderd met het bedrag van uw inkomsten en deze van uw partner dat een bepaalde grens overschrijdt.
Deze grenzen variëren afhankelijk van de tegemoetkoming, de aard van de inkomsten en de persoon die de inkomsten ontvangt.

Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT):
De grenzen zijn:
· 10 % op uw inkomsten uit arbeid
· 2.430,25 EUR op de inkomsten uw partner
· 552,05 EUR op uw andere inkomsten

Voor de integratietegemoetkoming (IT):
De grenzen bedragen:
1/voor de inkomsten uit arbeid
· 18.056,59 EUR op uw inkomsten uit arbeid (boven deze grens wordt de tegemoetkoming slechts verminderd met de helft van het bedrag dat meer bedraagt dan deze grens);
2/ voor de inkomsten van uw partner
· 1.656,15 EUR als u behoort tot de categorie 1 of 2 van de integratietegemoetkoming;
· 18.056,59 EUR als u medisch erkend bent als behorende tot de categorie 3, 4 of 5 van de integratietegemoetkoming (boven deze grens wordt de tegemoetkoming slechts verminderd met de helft van het bedrag dat meer bedraagt dan deze grens);
3/ voor de vervangingsinkomsten (werkloosheid; uitkeringen van de ziekenkas, pensioen, …)
· 2.579,14 EUR als uw inkomsten uit arbeid minder bedragen dan 15.477,09 EUR;
· 0 EUR als uw inkomsten uit arbeid hoger zijn dan 18.056,59 EUR;
· als de inkomsten uit arbeid hoger zijn dan 15.477,09 EUR en lager zijn dan 18.056,59 EUR: 2.579,14 EUR verminderd met het verschil van de arbeidsvrijstelling en 15.477,09 EUR.
4/ voor de andere inkomsten, met inbegrip van uw niet vrijgestelde vervangingsinkomsten of de niet vrijgestelde inkomsten van uw partner indien categorie 1 of 2 IT
· maximum 4.860,49 EUR (te verminderen met de som van de reeds genoten arbeidsvrijstelling en de reeds genoten vrijstelling op het vervangingsinkomen) als u tot de categorie A behoort;
· maximum 7.290,74 EUR (te verminderen met de som van de reeds genoten arbeidsvrijstelling en de reeds genoten vrijstelling op het vervangingsinkomen) als u behoort tot de categorie B;
· maximum 9.720,98 EUR te verminderen met de som van de reeds genoten arbeidsvrijstelling en de reeds genoten vrijstelling op het vervangingsinkomen) als u behoort tot de categorie C.

Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden(THB):
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag van uw inkomen en dat van uw partner dat een bepaalde grens overschrijdt.
De jaarlijkse grenzen bedragen op1 oktober 2004:
▪ 12.270,48 EUR indien u behoort tot de categorie C
▪ 9.819,64 EUR indien u behoort tot de categorie A of B

terug naar samenvatting

:: Hoe werd de beslissing genomen en welke zijn de beroepsmogelijkheden?
Ingangsdatum:
De tegemoetkomingen, voor zover ze toegekend worden, gaan in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de aanvraag bij het gemeentebestuur werd ingediend.
In geval van toekenning, zullen de achterstallen die lopen vanaf de eerste dag die volgt op de aanvraag, in één keer gestort worden in de loop van de maand die volgt op deze waarin de beslissing werd betekend (behalve als een OCMW voorschotten op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap heeft betaald, in dat geval worden de achterstallen of een gedeelte gelijk aan de toegestane voorschotten aan het OCMW betaald).

Beroep
Indien u van oordeel bent dat de beslissing van de administratie verkeerd is, kunt u deze betwisten voor de arbeidsrechtbank. U beschikt hiervoor over een termijn van drie maanden na de datum van de betekening van de beslissing.terug naar samenvatting

:: Hoe gebeurt de betaling?
De tegemoetkomingen worden gestort op een bankrekening geopend op uw naam of waarvan u co-titularis bent, of indien expliciet aangevraagd, via circulaire cheque (postassignatie).
De tegemoetkomingen worden per maand en per twaalfden betaald. 
De achterstallen worden uitbetaald in de loop van de maand volgend op de maand in de loop waarvan de beslissing werd betekend.terug naar samenvatting

:: Aan wie kan u voorschotten vragen op tegemoetkomingen die gebonden zijn aan de erkenning van de handicap?
Om te vermijden dat u zonder inkomen zit in afwachting van de behandeling van uw aanvraag om tegemoetkomingen aan personen met een handicap of zonder iedere andere uitkering gerechtvaardigd door een handicap, kan u een aanvraag tot voorschotten indienen:

Bij het OCMW van de gemeente waar u bent ingeschreven. Deze voorschotten zijn dan onmiddellijk terugvorderbaar door het OCMW op de achterstallen waarop uw recht zou hebben eenmaal de beslissing betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap genomen is.

Bij de Directie-generaal Personen met een handicap, in afwachting van de vervangingsuitkeringen (zoals werkloosheidsuitkering, uitkeringen van de ziekenkas of pensioen, …) en in geval van een geschil in afwachting van vergoedingsprestaties waarop u eventueel recht zou hebben na vonnis, minnelijke schikking,… In dat geval wordt een wettelijke indeplaatsstelling voorzien om de Directie-generaal Personen met een handicap toe te laten de toegestane voorschotten direct terug te vorderen van de instantie die de verschuldigde prestaties moet toekennen.terug naar samenvatting

:: Kan uw recht worden herzien?
Ja, u bent trouwens verplicht de Directie-generaal Personen met een handicap onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk nieuw element dat aanleiding kan geven tot de vermindering van uw tegemoetkoming
Indien u oordeelt dat uw gezondheidstoestand en/of uw inkomen waarop de laatste beslissing was gesteund een nieuwe aanvraag rechtvaardigt met het oog op het verhogen van uw recht (verergering van de gezondheidstoestand, dalende inkomsten) ongeacht of u al of niet een tegemoetkoming ontvangt, staat het u vrij een nieuwe aanvraag in te dienen. De nieuwe aanvraag dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

Op initiatief van de Directie-generaal Personen met een handicap op basis van uw verplichte verklaring en/of na vaststelling door de dienst, als u een tegemoetkoming ontvangt en in de volgende gevallen:
1/ wijziging van de burgerlijke staat (huwelijk, weduwschap, echtscheiding, scheiding van tafel en bed);
2/ wijziging van de samenstelling van het gezin die een weerslag heeft op het recht op de tegemoetkoming
3/ u hebt of u hebt geen kind meer ten laste en dit feit heeft een invloed op de gezinscategorie;
4/ opname in of ontslag uit een instelling.
5/ een vorige beslissing die werd getroffen op grond van voorlopige of evoluerende elementen, wat noodzaakt tot een herziening die zowel op de administratieve als op de medische elementen kan slaan, de zogenaamde “geprogrammeerde herziening";
6/ vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste toekenningsbeslissing (louter administratieve herziening, de zogenaamde «vijfjaarlijkse herziening». Slaat enkel op de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming;
7/ u beantwoordt niet meer aan de voorwaarden van verdienvermogen en/of zelfredzaamheid;
8/ u beantwoordt niet meer aan de nationaliteitsvoorwaarde;
9/ u beantwoordt niet meer aan de verblijfsvoorwaarde;
10/ uw inkomsten of deze van het huishouden verhoogden ten minste met 10 pct. ten opzichte van het inkomen van het voorafgaande kalenderjaar (verplichte aangifte);
11/ in geval van tewerkstelling van langer dan 3 maanden(verplichte aangifte);
12/ uw arbeidsinkomsten werden sedert ten minste 3 maanden vervangen door een vervangingsinkomen (werkloosheid,ziekteverzekering, pensioen, …).terug naar samenvatting

:: Wat gebeurt er als u ten onrechte tegemoetkomingen hebt ontvangen?
De verjaringstermijn voor het terugvorderen van ten onrechte betaalde tegemoetkomingen is 3 jaar.
Deze termijn wordt op 1 jaar gebracht indien het onverschuldigd betaalde voorvloeit uit een administratieve vergissing waarvan u zich geen rekenschap kon geven en wordt op vijf jaar gebracht indien de onverschuldigde betaling voortvloeit uit de niet aangifte van nieuwe elementen die de tegemoetkoming kunnen verminderen of die het recht op de tegemoetkomingen opheffen. De termijn van vijf jaar geldt eveneens ingeval van bedrieglijke handelingen of valse of bewust onvolledige verklaringen.
De Minister kan, ambtshalve of op uw verzoek, verzaken aan de terugvordering van de ten onrechte betaalde tegemoetkomingen in behartenswaardige gevallen. 
Na het advies te hebben ingewonnen van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap zal hij zijn beslissing nemen.
Uw vraag moet ingediend worden binnen de 3 maanden zo niet zal er automatisch teruggevorderd worden.

Opmerking : Ambtshalve verzaking voor het onverschuldigd betaalde dat lager ligt dan 369,87 EUR (bedrag op 1 oktober 2004), en in geval van overlijden van de persoon met een handicap.terug naar samenvatting

:: Wat gebeurt er bij het overlijden van de gerechtigde?
De achterstallen wegens overlijden zijn alle bedragen die nog verschuldigd zijn op het moment van het overlijden van de aanvrager of van de gerechtigde.
Indien u overlijdt, worden de vervallen en niet uitbetaalde achterstallen ambtshalve uitbetaald aan uw echtegenoot of de persoon met wie u samenleefde (zoals wettelijk aangegeven bij de gemeentelijke administratie).
Bij afwezigheid van een persoon waarmee u een huishouden vormt zullen de achterstallige en niet uitbetaalde bedragen sinds de datum van het overlijden ambtshalve gestort worden aan de fysieke personen volgens onderstaande volgorde:
1° de kinderen met wie u leefde op het ogenblik van uw overlijden;
2° aan de vader en de moeder met wie u leefde op het ogenblik van uw overlijden;
3° aan elke persoon met wie u leefde op het ogenblik van uw overlijden;
En op aanvraag:
4° aan de persoon die in de verplegingskosten tussenbeide kwam;
5° aan de persoon die de begrafeniskosten betaalde.

Voor vele mensen is het niet altijd gemakkelijk om te weten waar zij met hun problemen terechtkunnen. Zeker voor mensen met een handicap zijn vele instanties en diensten bevoegd. Voor hen wil Handigids een wegwijzer zijn
De FOD Sociale Zekerheid, dienstgehandicaptenbeleid gaf in oktober 2004 een bijgewerkte versie van zijn HANDIGIDS uit.
Het boek van 340 pagina’s beschrijft in een begrijpbare taal de reglementeringen (op federaal niveau en op het vlak van de Gemeenschappen en Gewesten) voor personen met een handicap en de voordelen die aan hen worden toegekend.

15/06/2006 _ Badge nierinsufficiëntie
10/02/2005 _ Zakboekje: Chronische nierinsufficiëntie / Begrijpen en behandelen

 

Badge nierinsufficiëntie

 

Zakboekje

In de reeks de Belgische Gids van de Patiënt verscheen begin 2005:
CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE.

Begrijpen en behandelen.
Wat is nierinsufficiëntie?
Wat zijn de oorzaken?
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Wanneer is een dialyse te overwegen? En een niertransplantatie?

Dit boekje is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en is opgevat als didactische gids voor al wie meer wil weten over de oorzaken en de behandelingsmogelijkheden van nierinsufficiëntie.
“De duidelijke uitleg en de praktische informatie maken van deze uitgave een erg nuttig naslagwerk voor patiënten met nierinsufficiëntie en het grote publiek.”
De Gidsen van de Patiënt is een publicatie van ViVio, Brussel.
Chonische Nierinsufficiëntie kwam tot stand in samenwerking met AMGEN, GNFB, NBVN en FENIER-FABIR.

Technische steekkaart:
Formaat 10,5 x 15 cm
Vierkleurendruk
80 bladzijden

Het Vlaams Fonds heet voluit HET VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Op individueel vlak biedt het hulp op 4 terreinen:
- opvang, begeleiding
- opleiding
- tewerkstelling
- individuele materiële hulp

Het Vlaams Fonds hanteert een ruime definitie van het begrip handicap. Het gaat om een langdurige en belangrijke beperking van de sociale integratiekansen van een persoon ten gevolge van een aantasting van de verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden.
Bijkomende voorwaarden om beroep te doen op het Vlaams Fonds zijn niet ouder van 65 jaar zijn en in België verblijven.

Lees meer:  http://www.vlafo.be