De nieren

Als de diagnose van CHRONISCH TERMINAAL NIERFALEN wordt gesteld, roept dit heel wat vragen op. Voor mensen die een beroepsbezigheid uitoefenen, is blijven 'werken' hun grote zorg. "Zal ik kunnen blijven werken? " Is een vraag die steeds terugkomt. Vooral de aard van het werk en de evolutie van de ziekte zullen dit meebepalen. Omdat het voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend is om hun werk te behouden of om een nieuwe job te vinden, heeft de overheid een aantal maatregelen ontwikkeld die de tewerkstelling in de privé-sector wil ondersteunen en stimuleren.

1/ C.A.O. 26
Omdat de tewerkstelling van een persoon met een handicap in het gewone arbeidscircuit moeilijkheden met zich kan meebrengen wanneer de gehandicapte werknemer het normale rendement niet kan bereiken, werd in de Nationale Arbeidsraad CAO 26 afgesloten.
Deze CAO stelt dat de een in een normaal arbeidsregime tewerkgestelde persoon met een handicap hetzelfde minimum- of referteloon moeten ontvangen als een valide werknemer. Dit gebeurt door aan de werkgever, die een gehandicapte werknemer in dienst heeft of in dienst neemt, een vergoeding toe te staan voor het eventuele rendementsverlies.

Belangrijkste bepalingen van dit besluit
- De persoon moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds en een beslissing hebben die voorziet in de plaatsing in een normaal arbeidsregime.
- Er wordt nagekeken welk percentage van het loon door de werkgever wordt ten laste genomen (minimum 50%).
- De machtiging is geldig voor één jaar maar kan worden verlengd. Als het jaar bijna om is, zal het Vlaams Fonds de werkgever verwittigen. De werkgever moet daarop een nieuwe aanvraag indienen.
- De werkgever betaalt het normaal loon volledig aan de werknemer; hij ontvangt de financiële tegemoetkoming van het Vlaams Fonds.
- De werkgever moet zich situeren in de privé-sector.

2/ De Vlaamse inschakelingspremie (V.I.P.)
De werkgever die een persoon met een handicap in dienst heeft of in dienst neemt, kan voor deze tewerkstelling een inschakelingspremie verkrijgen van het Vlaams Fonds.
Belangrijkste bepalingen
- Deze maatregel is eveneens van toepassing voor werknemers en werkgevers in de privé-sector.
- Zoals bij CAO 26 moet men ingeschreven zijn bij het Vlaams Fonds en een toelating hebben tot het gebruik van 'Bijstand inzake werk: opleiding en werk op de open arbeidsmarkt'.
- De toekenning van de inschakelingspremie is niet beperkt in tijd. De toekenning blijft lopen tot het einde van de tewerkstelling.
- De aanvraag wordt administratief afgehandeld met de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds. Formulieren worden op eenvoudig verzoek toegestuurd. Hier komt er geen sociale inspectie aan te pas.
- Deze premie bedraagt 30% van het referteloon. Dit is het minimumregelingsloon vastgesteld door het paritair comité vermeerderd met de patronale sociale zekerheidsbijdragen hierop en verminderd met eventuele tussenkomsten uit hoofde van bestaande federale of regionale tewerkstellingsprogramma's. Indien de onderneming niet tot een paritair comité behoort of indien het paritair comité niet werkt, wordt voor de samenstelling van het referteloon het minimumloon gebruikt zoals vastgelegd in de ondernemings-CAO.
- De werkgever betaalt het eigenlijke loon volledig aan de werknemer. Het Vlaams Fonds keert de inschakelingspremie uit aan de werkgever.

De VIP en CAO 26 zijn niet cumuleerbaar.

3/ Arbeidstrajectbegeleiding (ATB)
Mensen met terminaal chronisch nierfalen die werkloos worden en op zoek zijn naar een nieuwe job hebben op de arbeidsmarkt zeker geen streepje voor, integendeel. Daarom kan het aangewezen zijn om contact op te nemen met een arbeidstrajectbegeleidingsdienst (ATB). Zij kunnen een belangrijke steun betekenen in de zoektocht.
De ATB-werkwijze bestaat er in de werkzoekende via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het traject wordt op maat van de werkzoekende uitgestippeld, rekening houdend met de individuele beperkingen en mogelijkheden: samen uitmaken welke de mogelijkheden en kansen zijn van de werkzoekende, een opleiding volgen, hulp geven bij het solliciteren, begeleiden bij de start van de tewerkstelling. Kortom samen met de persoon met een handicap leggen zij een traject af.
Naast de individuele begeleiding heeft de ATB-dienst ook de opdracht om werkgevers te sensibiliseren, te begeleiden en te informeren over de tewerkstelling van personen met een handicap.
De begeleiding door de ATB-dienst is voor een persoon met een handicap volledig kosteloos.
Er zijn in Vlaanderen vijf ATB-diensten erkend door het Vlaams Fonds. Info http://www.vlafo.be

4/ Progressieve werkhervatting
Als men na een periode van ziekte het werk terug wil hervatten, kan het zijn dat men aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van 'toegelaten arbeid'. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan je progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. Je blijft arbeidsongeschikt maar je krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijg men naast het loon van de werkgever ook een aanvullende uitkering van het ziekenfonds.
Om in dit systeem te stappen moet je minstens 1 dag ziek zijn en het akkoord hebben van de medisch adviseur van je ziekenfonds (en van de werkgever). Hoelang men van deze regeling gebruik kan maken en in welke verhouding (vb. halve dag werken, halve dag thuis, 3/4 werken, ... ) hangt af van de medisch adviseur.
Voordeel voor de werkgever is dat je vanaf de eerste dag ziekte terugvalt op het ziekenfonds en de werkgever bij een volgende ziekteperiode geen gewaarborgd maandloon meer moet uitbetalen.
De uitbetaling van het ziekenfonds laat steeds minstens 1 maand op zich wachten. Zij moeten eerst weten welk loon je gedurende de voorbije maand ontvangen hebt. Op basis daarvan wordt dan de uitkering berekend.